Servitut i teori och praktik

460 kr inkl moms

Av Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp.

Kategori:
Läs mer

Av Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
Wolters Kluwer

 

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp.
Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av servitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana
Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande servitut.

 

Är du intresserad av att gå en kurs inom Servitut? Vi kan erbjuda följande kurser:

Servitut i teori & praktik

Grundkurs fastighetsrätt

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning